Wait Until Dark
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:04
Stùl je v rohu vzdáleném od okna.
1:14:08
Taková velká stará vìc
s roletovým zavíráním.

1:14:11
Víte, co myslím.
Pøihrádky na papíry a na dopisy a --

1:14:15
- Ano, vím, co myslíte.
- Je to v levé zásuvce. Ta panenka.

1:14:20
Glorie to øíkala.
1:14:23
Susy, ptám se vás ještì jednou.
Teï není vhodný èas se zmýlit.

1:14:27
Jste si jistá, že ta holka tu panenku
vidìla? Jste si jistá, že je to pravda?

1:14:30
Zachraòuji svému muži život, ne, Miku?
1:14:36
Hned se vrátím. Nechoïte odsud.
1:14:41
- Udìlejte si kávu nebo tak nìco.
- Cokoli øíkáte, Miku.

1:15:54
Susy! Susy, to jsem já.
1:15:58
Kdo jsou ti pánové, co šli ven?

náhled.
hledat.