Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:00
BARRY LYNDON UNVANINI
VE TARZINI NASIL KAZANDI?

:01:09
Beyler, silahlarýn horozunu
hazýr duruma getirin.

:01:17
Barry'nin babasý,
pek çok kibar ailenin oðlu gibi...

:01:23
hukukçu olmak üzere yetiþtirilmiþti.
:01:25
Hiç þüphesiz bu mesleðin
önde gelenlerinden biri olacaktý.

:01:30
Eðer bir düelloda öldürülmeseydi.
:01:33
Nedeni, birkaç at yüzünden
çýkan anlaþmazlýktý.

:01:50
Barry'nin annesi,
kocasýnýn ölümünden sonra...

:01:54
namusuna leke sürdürmeden yaþadý.
:01:58
Daha gençken onun çekiciliðine kapýlan
pek çok erkek...

:02:02
dul kalýnca tekrar evlenme teklifinde bulundu.
:02:06
Ama o bütün teklifleri reddederek...
:02:09
yalnýzca oðlu için
ve müteveffa eþinin anýsýyla...

:02:13
yaþadýðýný belirtti.

Önceki.
sonraki.