Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:02
dul kalýnca tekrar evlenme teklifinde bulundu.
:02:06
Ama o bütün teklifleri reddederek...
:02:09
yalnýzca oðlu için
ve müteveffa eþinin anýsýyla...

:02:13
yaþadýðýný belirtti.
:03:07
Ýlk aþk! Genç bir adamda
ne deðiþiklikler yaratýr.

:03:14
Yüreðinde taþýdýðý ne müthiþ bir sýrdýr!
:03:19
O tatlý heyecan, erkeðin kalbinden taþar.
:03:24
Sevgisi, bir kuþun cývýldamasý...
:03:27
ya da bir gülün topraktan bitmesi gibidir.
:03:33
Killarney.
:03:36
Þimdi ne olacak?
:03:43
Arkaný dön ve duvara bak.
:03:55
Barry'nin ilgisinin odaðý olan kiþi...
:03:58
ve ilk sýkýntýlarýnýn kaynaðý...

Önceki.
sonraki.