Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:07
Ýlk aþk! Genç bir adamda
ne deðiþiklikler yaratýr.

:03:14
Yüreðinde taþýdýðý ne müthiþ bir sýrdýr!
:03:19
O tatlý heyecan, erkeðin kalbinden taþar.
:03:24
Sevgisi, bir kuþun cývýldamasý...
:03:27
ya da bir gülün topraktan bitmesi gibidir.
:03:33
Killarney.
:03:36
Þimdi ne olacak?
:03:43
Arkaný dön ve duvara bak.
:03:55
Barry'nin ilgisinin odaðý olan kiþi...
:03:58
ve ilk sýkýntýlarýnýn kaynaðý...
:04:00
kuzeni Nora Brady'ydi.
:04:16
Boynumdaki kurdeleyi
üzerimde bir yere sakladým.

:04:22
Eðer bulursan, kurdele senin olur.
:04:25
Ýstediðin her yere bakmakta serbestsin.
:04:28
Eðer bulamazsan, gözümden düþersin.
:04:58
Bulamýyorum.

Önceki.
sonraki.