Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:18
O sýralarda Ýngiltere krallýðýnda
huzursuzluk hüküm sürüyordu.

:07:23
Fransýzlarýn istilasýndan...
:07:25
korkuluyordu.
:07:28
Asilzadeler ve maddi durumu iyi olanlar...
:07:30
Krala sadakatlerini göstermek için...
:07:33
istilacýlara karþý koyacak
alaylar oluþturuyordu.

:07:37
Barry, askerlerin kýrmýzý ceketlerini
ve kibirli havalarýný gýptayla izliyordu.

:07:58
Bradylerin kasabasý da bir bölük yolladý.
:08:00
Bölük, John Quin'in kumandasý altýndaki
Kilwangen Alayýna katýldý.

:08:07
Bütün ülke savaþ hazýrlýklarýyla çalkalanýyor...
:08:11
üç krallýk da askeri marþlarla inliyordu.

Önceki.
sonraki.