Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:32
Barry'nin kamptaki eðitimi devam etti.
:40:35
Bir ay içinde tam bir asker olmuþtu.
:40:41
Diðer birliklerin de gelmesiyle,
Piyade Alayýnýn kuvvetleri...

:40:45
her geçen gün büyüyordu.
:40:48
Almanya'da savaþan ordularýna
katýlma hazýrlýðýndaydýlar.

:40:54
Hoþ bir rastlantý...
:40:55
Barry'yi ölümcül düellodaki yardýmcýsýyla
yeniden bir araya getirdi.

:41:01
Yüzbaþý Grogan.
:41:20
Baþýna gelenleri bilseydik yardýmcý olurduk.
:41:26
Annene yazmayý düþünemedin mi?
:41:32
Düþündüm.
:41:35
Ama parasýný, babamýn kýlýcýyla tabancalarýný...
:41:39
kaybetmekten duyduðum utanç baskýn çýktý.
:41:43
Bunu ona söyleyemezdim.
:41:46
Bunlar onun umurunda olmazdý ki.
:41:49
Tek düþündüðü sensin.
:41:52
Bu gece ona
doðru düzgün bir mektup yazmalýsýn.

:41:55
Ona güvende ve iyi olduðunu söyle.

Önceki.
sonraki.