Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:01
Yüzbaþý Grogan.
:41:20
Baþýna gelenleri bilseydik yardýmcý olurduk.
:41:26
Annene yazmayý düþünemedin mi?
:41:32
Düþündüm.
:41:35
Ama parasýný, babamýn kýlýcýyla tabancalarýný...
:41:39
kaybetmekten duyduðum utanç baskýn çýktý.
:41:43
Bunu ona söyleyemezdim.
:41:46
Bunlar onun umurunda olmazdý ki.
:41:49
Tek düþündüðü sensin.
:41:52
Bu gece ona
doðru düzgün bir mektup yazmalýsýn.

:41:55
Ona güvende ve iyi olduðunu söyle.
:42:01
Olur.
:42:11
Bayan Brady iyi mi?
:42:18
Artýk sadece altý tane Bayan Brady var.
:42:24
Nora'ya bir þey mi oldu?
:42:28
Gidiþin onu o kadar üzdü ki...
:42:32
kendini bir kocayla avutmak zorunda kaldý.
:42:36
Þimdi Bayan John Quin oldu.
:42:43
Bayan John Quin mi?
:42:46
Bir John Quin daha mý varmýþ?
:42:49
Hayýr.
:42:50
Ayný adam evladým. Yarasý iyileþti.
:42:56
O attýðýn saçma onu öldüremezdi.
Kýtýktan yapýlmýþtý.


Önceki.
sonraki.