Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:01
Olur.
:42:11
Bayan Brady iyi mi?
:42:18
Artýk sadece altý tane Bayan Brady var.
:42:24
Nora'ya bir þey mi oldu?
:42:28
Gidiþin onu o kadar üzdü ki...
:42:32
kendini bir kocayla avutmak zorunda kaldý.
:42:36
Þimdi Bayan John Quin oldu.
:42:43
Bayan John Quin mi?
:42:46
Bir John Quin daha mý varmýþ?
:42:49
Hayýr.
:42:50
Ayný adam evladým. Yarasý iyileþti.
:42:56
O attýðýn saçma onu öldüremezdi.
Kýtýktan yapýlmýþtý.

:43:02
Kýtýk mý?
:43:06
Brady'ler aileyi yýlda 1.500 sterlinden etmene
göz yumamazdý.

:43:12
Düello planý,
seni bertaraf etmek için ayarlanmýþtý.

:43:17
Ödlek Quin, senin korkundan...
:43:20
bir türlü evliliðe razý olmuyordu.
:43:22
Ama onu gerçekten de vurdun evladým.
:43:25
Kýtýktan yapýlmýþ koca bir týkaçla.
:43:30
O kadar korkmuþtu ki,
kendine gelmesi bir saat sürdü.

:43:37
Paraya ihtiyacýn var mý?
:43:41
Benden borç alabilirsin.
Çünkü amcandan birkaç yüzlük kopardým.

:43:46
Bu para oldukça, hiç sýkýntý çekmezsin.
:43:53
Barry'nin alayýnýn katýlmak üzere olduðu...
:43:58
Avrupa'daki Yedi Yýl Savaþlarýnýn...

Önceki.
sonraki.