Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:02
Kýtýk mý?
:43:06
Brady'ler aileyi yýlda 1.500 sterlinden etmene
göz yumamazdý.

:43:12
Düello planý,
seni bertaraf etmek için ayarlanmýþtý.

:43:17
Ödlek Quin, senin korkundan...
:43:20
bir türlü evliliðe razý olmuyordu.
:43:22
Ama onu gerçekten de vurdun evladým.
:43:25
Kýtýktan yapýlmýþ koca bir týkaçla.
:43:30
O kadar korkmuþtu ki,
kendine gelmesi bir saat sürdü.

:43:37
Paraya ihtiyacýn var mý?
:43:41
Benden borç alabilirsin.
Çünkü amcandan birkaç yüzlük kopardým.

:43:46
Bu para oldukça, hiç sýkýntý çekmezsin.
:43:53
Barry'nin alayýnýn katýlmak üzere olduðu...
:43:58
Avrupa'daki Yedi Yýl Savaþlarýnýn...
:44:02
nedenlerini açýklamak için
büyük tarihçi olmak gerek.

:44:06
Þunu söyleyelim yeter:
Ýngiltere ve Prusya müttefikti...

:44:11
ve düþmanlarý da...
:44:13
Fransa, Ýsveç, Rusya ve Avusturya'ydý.
:44:30
Barry'nin ilk savaþ deneyimi...
:44:32
bir Fransýz artçý birliðine karþý
önemsiz bir çarpýþmaydý.

:44:36
Fransýzlar, Ýngiliz ana kuvvetlerinin...
:44:39
geçmek istediði yolun kenarýnda
bir meyve bahçesinde mevzilenmiþlerdi.

:44:44
Bu çarpýþma
hiçbir tarih kitabýna geçmese de...

:44:48
katýlanlar için yeterince unutulmazdý.

Önceki.
sonraki.