Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:02
nedenlerini açýklamak için
büyük tarihçi olmak gerek.

:44:06
Þunu söyleyelim yeter:
Ýngiltere ve Prusya müttefikti...

:44:11
ve düþmanlarý da...
:44:13
Fransa, Ýsveç, Rusya ve Avusturya'ydý.
:44:30
Barry'nin ilk savaþ deneyimi...
:44:32
bir Fransýz artçý birliðine karþý
önemsiz bir çarpýþmaydý.

:44:36
Fransýzlar, Ýngiliz ana kuvvetlerinin...
:44:39
geçmek istediði yolun kenarýnda
bir meyve bahçesinde mevzilenmiþlerdi.

:44:44
Bu çarpýþma
hiçbir tarih kitabýna geçmese de...

:44:48
katýlanlar için yeterince unutulmazdý.

Önceki.
sonraki.