Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:13
Sana verecek yalnýzca 100 ginem kaldý.
:47:16
Çünkü gerisini kaðýt oyununda kaybettim.
:47:23
Öp beni oðlum,
çünkü bir daha görüþemeyeceðiz.

:47:59
Rahat bir koltukta
þanlý savaþ düþleri kurmak iyidir.

:48:04
Ama savaþa þahit olmak baþka bir þeydir.
:48:09
Dostunun ölümünden sonra,
Barry askeri þan þereften soðuyup...

:48:15
ordudan kaçmayý düþünmeye baþladý.
:48:17
Oysa orduya altý yýl daha baðlýydý.
:48:34
Centilmenler þövalyelik devrinden söz eder...
:48:38
ama þövalyelerin emrindeki köylüleri,
kanunsuzlarý ve yankesicileri unutmayýn.

:48:43
Ýþte büyük savaþçý ve krallar,
dünyadaki canice iþlerini...

:48:48
bu acýklý piyonlar aracýlýðýyla yerine getirir.

Önceki.
sonraki.