Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:04
Ama savaþa þahit olmak baþka bir þeydir.
:48:09
Dostunun ölümünden sonra,
Barry askeri þan þereften soðuyup...

:48:15
ordudan kaçmayý düþünmeye baþladý.
:48:17
Oysa orduya altý yýl daha baðlýydý.
:48:34
Centilmenler þövalyelik devrinden söz eder...
:48:38
ama þövalyelerin emrindeki köylüleri,
kanunsuzlarý ve yankesicileri unutmayýn.

:48:43
Ýþte büyük savaþçý ve krallar,
dünyadaki canice iþlerini...

:48:48
bu acýklý piyonlar aracýlýðýyla yerine getirir.
:49:01
Barry, þu anda
kendini içinde bulduðu durumdan...

:49:05
daha beterine düþemezdi.
:49:08
Ama kader onun
bir Ýngiliz askeri olarak kalmasýna razý deðildi.

:49:13
Bir olay oldu...
:49:14
ve bu onu oldukça ilginç biçimde
ordudan ayýrdý.

:49:47
Freddie, inþallah bana kýzmazsýn ama...
:49:51
sana hiç memnun olmayacaðýn
bir þey söylemem lazým.

:49:55
Neymiþ o?
:49:58
Önce kýzmayacaðýna söz ver.

Önceki.
sonraki.