Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:49:01
Barry, þu anda
kendini içinde bulduðu durumdan...

:49:05
daha beterine düþemezdi.
:49:08
Ama kader onun
bir Ýngiliz askeri olarak kalmasýna razý deðildi.

:49:13
Bir olay oldu...
:49:14
ve bu onu oldukça ilginç biçimde
ordudan ayýrdý.

:49:47
Freddie, inþallah bana kýzmazsýn ama...
:49:51
sana hiç memnun olmayacaðýn
bir þey söylemem lazým.

:49:55
Neymiþ o?
:49:58
Önce kýzmayacaðýna söz ver.
:50:02
Aman Jonathan, saçmalamasana!
Adamý meraktan öldürürsün.

:50:07
Neler oluyor?
:50:10
Yine gitmem gerek.
:50:12
Yaklaþýk iki haftalýðýna.
:50:15
Aman Tanrým, ciddi misin sen?
:50:18
Evet. Elimden gelen bir þey yok.
:50:23
Bu sefer nereye?
:50:25
Bremen'e, Prens Henry'ye
önemli mesajlar taþýyacaðým.

:50:30
Ama hani bana geçen sefer söz vermiþtin,
bir daha olmayacaktý.

:50:35
Biliyorum. Ben elimden geleni yaptým ama...
:50:40
Pontersby bu yolculuk için
bir tek bana güvenebilirmiþ.

:50:43
Ýþte ordudan kaçmak için aradýðý fýrsat
ayaðýna gelmiþti.

:50:49
Prusyalý müttefiklerin mevzilendiði
bölgeden sadece birkaç kilometre ötedeydi.

:50:55
Bu subay üniformasýyla
ve elindeki evraklarla...

:50:58
oraya kuþku çekmeden gidebilir...

Önceki.
sonraki.