Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:02
Aman Jonathan, saçmalamasana!
Adamý meraktan öldürürsün.

:50:07
Neler oluyor?
:50:10
Yine gitmem gerek.
:50:12
Yaklaþýk iki haftalýðýna.
:50:15
Aman Tanrým, ciddi misin sen?
:50:18
Evet. Elimden gelen bir þey yok.
:50:23
Bu sefer nereye?
:50:25
Bremen'e, Prens Henry'ye
önemli mesajlar taþýyacaðým.

:50:30
Ama hani bana geçen sefer söz vermiþtin,
bir daha olmayacaktý.

:50:35
Biliyorum. Ben elimden geleni yaptým ama...
:50:40
Pontersby bu yolculuk için
bir tek bana güvenebilirmiþ.

:50:43
Ýþte ordudan kaçmak için aradýðý fýrsat
ayaðýna gelmiþti.

:50:49
Prusyalý müttefiklerin mevzilendiði
bölgeden sadece birkaç kilometre ötedeydi.

:50:55
Bu subay üniformasýyla
ve elindeki evraklarla...

:50:58
oraya kuþku çekmeden gidebilir...
:51:01
ve ordudan kaçýþ hikayesi yayýlmadan
uzaklaþmýþ olurdu.

:51:06
Demek birlikte çok az zamanýmýz kaldý.
:51:09
Bana kýzdýn mý?
:51:12
Allah kahretsin,
sana uzun süre dargýn kalamam ki.

:51:18
Ah Jonathan...
:51:20
böyle zamanlarda
benim için ne kadar deðerli olduðunu...

:51:24
ve sensiz yaþamýn
ne kadar boþ olacaðýný anlýyorum.

:51:28
Frederick!
:51:53
Barry, Prusya Piyade Alayýnýn üniformalarýný
gördüðüne memnun olmuþtu.


Önceki.
sonraki.