Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:01
ve ordudan kaçýþ hikayesi yayýlmadan
uzaklaþmýþ olurdu.

:51:06
Demek birlikte çok az zamanýmýz kaldý.
:51:09
Bana kýzdýn mý?
:51:12
Allah kahretsin,
sana uzun süre dargýn kalamam ki.

:51:18
Ah Jonathan...
:51:20
böyle zamanlarda
benim için ne kadar deðerli olduðunu...

:51:24
ve sensiz yaþamýn
ne kadar boþ olacaðýný anlýyorum.

:51:28
Frederick!
:51:53
Barry, Prusya Piyade Alayýnýn üniformalarýný
gördüðüne memnun olmuþtu.

:52:00
Bunlar, ona Ýngiliz arazisinin
dýþýnda olduðunu gösteriyordu.

:52:11
Niyeti Hollanda'ya...
:52:13
o sýralarda Avrupa'nýn
tek tarafsýz ülkesine gitmek...

:52:17
oradan da eve dönmenin bir yolunu bulmaktý.
:52:21
Atýyla uzaklaþýrken...
:52:23
Barry doðru yolda olduðunu hissetti.
:52:26
Bir daha asla centilmenlik derecesinden aþaðý
düþmemeye kararlýydý.

:52:50
Affedersiniz bayan.
:52:52
Buyurun.
:52:54
Ýyi günler.
:52:56
Ýyi günler.
:52:59
Ýngilizce biliyor musunuz?

Önceki.
sonraki.