Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:00
Bunlar, ona Ýngiliz arazisinin
dýþýnda olduðunu gösteriyordu.

:52:11
Niyeti Hollanda'ya...
:52:13
o sýralarda Avrupa'nýn
tek tarafsýz ülkesine gitmek...

:52:17
oradan da eve dönmenin bir yolunu bulmaktý.
:52:21
Atýyla uzaklaþýrken...
:52:23
Barry doðru yolda olduðunu hissetti.
:52:26
Bir daha asla centilmenlik derecesinden aþaðý
düþmemeye kararlýydý.

:52:50
Affedersiniz bayan.
:52:52
Buyurun.
:52:54
Ýyi günler.
:52:56
Ýyi günler.
:52:59
Ýngilizce biliyor musunuz?
:53:03
Çok az konuþurum.
:53:08
Bütün gün yemek yemedim.
:53:13
Bu yakýnlarda yemek yiyebileceðim
bir han var mý?

:53:19
Hayýr... Sanmam.
:53:23
Grünberg'e kadar yemek yiyecek yer yok.
:53:31
Buralarda mý oturuyorsunuz?
:53:36
Evet.
:53:40
Bana yiyecek verir miydiniz?
Size seve seve parasýný öderim.

:53:49
Sanýrým evet.

Önceki.
sonraki.