Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:01
Sürekli ceza veriliyordu.
Her subayýn buna hakký vardý.

1:05:08
Sýra dayaðý, küçük suçlar için verilen
sýradan bir cezaydý.

1:05:13
Daha ciddi suçlar iþkence veya ölümle
cezalandýrýlabiliyordu.

1:05:27
Yedi Yýl Savaþlarýnýn sonlarýnda...
1:05:30
sýký disipliniyle meþhur ordu,
doðma büyüme Prusyalýlarýn yönetimindeydi.

1:05:36
Ama ordunun kendisi...
1:05:39
Avrupa'nýn her milletinden,
kiralýk ya da tutsak...

1:05:43
en aþaðý seviyeden adamlardan oluþuyordu.
1:05:48
Böylece Barry en kötü çevreye düþtü.
1:05:54
Çok geçmeden de
her türden ahlaksýzlýðýn ilmini kaptý.


Önceki.
sonraki.