Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:00
Bu adam tutuklanmýþtýr.
1:04:06
Tutuklanmak mý? Yüzbaþý Potzdorf, efendim...
1:04:10
ben bir Ýngiliz subayýyým.
1:04:13
Sen bir yalancý ve sahtekarsýn.
1:04:17
Bir asker kaçaðýsýn.
1:04:19
Senden bu sabah kuþkulanmýþtým.
Yalanlarýn ve aptallýðýn kuþkumu doðruladý.

1:04:25
Öleli on ay olan bir generale
mesaj götürdüðünü iddia ediyorsun.

1:04:30
Berlin'deki Ýngiliz büyükelçisinin...
1:04:32
gülünç O'Grady adýyla
amcan olduðunu söylüyorsun.

1:04:37
Prusya ordusuna mý kaydolursun
yoksa seni Ýngilizlere geri mi verelim?

1:04:45
Gönüllü oluyorum.
1:04:51
Prusya Ordusu Ýngilizlerinkinden beterdi.
1:04:56
Bir erin hayatý korkunçtu.
1:05:01
Sürekli ceza veriliyordu.
Her subayýn buna hakký vardý.

1:05:08
Sýra dayaðý, küçük suçlar için verilen
sýradan bir cezaydý.

1:05:13
Daha ciddi suçlar iþkence veya ölümle
cezalandýrýlabiliyordu.

1:05:27
Yedi Yýl Savaþlarýnýn sonlarýnda...
1:05:30
sýký disipliniyle meþhur ordu,
doðma büyüme Prusyalýlarýn yönetimindeydi.

1:05:36
Ama ordunun kendisi...
1:05:39
Avrupa'nýn her milletinden,
kiralýk ya da tutsak...

1:05:43
en aþaðý seviyeden adamlardan oluþuyordu.
1:05:48
Böylece Barry en kötü çevreye düþtü.
1:05:54
Çok geçmeden de
her türden ahlaksýzlýðýn ilmini kaptý.


Önceki.
sonraki.