Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:09:17
Generalin yaptýðý konuþmanýn mahiyeti þuydu:
1:09:22
Kral, birliðin Audorf çarpýþmasýnda
gösterdiði baþarýdan...

1:09:26
ve Onbaþý Barry'nin Yüzbaþý Potzdorf'u
kurtarýrken sergilediði cesaretten etkilenmiþti.

1:09:31
Bu cesaret iki Frederick altýnýyla
ödüllendirilecekti.

1:09:41
Onbaþý Barry, sekiz adým öne çýkýn...
1:09:45
ileri marþ!
1:09:59
Onbaþý Barry.
1:10:05
Sen cesur bir askersin,
savaþmak senin kanýnda var...

1:10:08
ama baþýboþ ve ilkesizsin.
1:10:12
Adamlara kötü örnek oluyorsun.
1:10:14
Bütün cesaretine raðmen, sonuçta
bir baltaya sap olamayacaðýna eminim.

1:10:21
Umarým General yanýlýyordur.
1:10:25
Kötü bir arkadaþ çevresine düþtüm ama,
diðer askerler ne yapýyorsa onu yaptým.

1:10:30
Daha iyi þeyler de yapabileceðimi gösterecek...
1:10:33
bir dostum ya da koruyucum hiç olmadý.
1:10:37
General yozlaþmýþ olduðumu söyleyip
beni þeytana havale edebilir.

1:10:41
Ama ben bölüðüme hizmet etmek için
þeytanýn ayaðýna bile giderim.

1:10:48
Onbaþý Barry, sýraya gir.

Önceki.
sonraki.