Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:10:05
Sen cesur bir askersin,
savaþmak senin kanýnda var...

1:10:08
ama baþýboþ ve ilkesizsin.
1:10:12
Adamlara kötü örnek oluyorsun.
1:10:14
Bütün cesaretine raðmen, sonuçta
bir baltaya sap olamayacaðýna eminim.

1:10:21
Umarým General yanýlýyordur.
1:10:25
Kötü bir arkadaþ çevresine düþtüm ama,
diðer askerler ne yapýyorsa onu yaptým.

1:10:30
Daha iyi þeyler de yapabileceðimi gösterecek...
1:10:33
bir dostum ya da koruyucum hiç olmadý.
1:10:37
General yozlaþmýþ olduðumu söyleyip
beni þeytana havale edebilir.

1:10:41
Ama ben bölüðüme hizmet etmek için
þeytanýn ayaðýna bile giderim.

1:10:48
Onbaþý Barry, sýraya gir.
1:11:01
Savaþ sona erdi ve Barry'nin bölüðü
baþkentte garnizon kurdu.

1:11:08
Barry bir süre Yüzbaþý Potzdorf'a yaltaklandý.
1:11:14
Potzdorf'un ona olan güveni
meyvelerini vermek üzereydi.

1:11:27
Günaydýn Redmond.
1:11:28
Günaydýn Yüzbaþý.
1:11:31
Seni Ýçiþleri Bakaný amcamla tanýþtýrayým.
1:11:37
Günaydýn Sayýn Bakan.
1:11:41
Redmond...
1:11:42
Bakan beye senin hizmetlerinden bahsettim,
artýk þansýn döndü.

1:11:47
Seni ordudan alacaðýz.
1:11:49
Polis Merkezine tayin edeceðiz, bu arada da...
1:11:54
daha iyi bir muhit edinmeni saðlayacaðýz.
1:11:59
Teþekkürler Yüzbaþý.

Önceki.
sonraki.