Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:01
Savaþ sona erdi ve Barry'nin bölüðü
baþkentte garnizon kurdu.

1:11:08
Barry bir süre Yüzbaþý Potzdorf'a yaltaklandý.
1:11:14
Potzdorf'un ona olan güveni
meyvelerini vermek üzereydi.

1:11:27
Günaydýn Redmond.
1:11:28
Günaydýn Yüzbaþý.
1:11:31
Seni Ýçiþleri Bakaný amcamla tanýþtýrayým.
1:11:37
Günaydýn Sayýn Bakan.
1:11:41
Redmond...
1:11:42
Bakan beye senin hizmetlerinden bahsettim,
artýk þansýn döndü.

1:11:47
Seni ordudan alacaðýz.
1:11:49
Polis Merkezine tayin edeceðiz, bu arada da...
1:11:54
daha iyi bir muhit edinmeni saðlayacaðýz.
1:11:59
Teþekkürler Yüzbaþý.
1:12:04
Bana olan sadakatin
ve bölüðe yaptýðýn hizmetler hoþuma gitti.

1:12:11
Þimdi bize yardýmcý olman için
bir fýrsat daha sunuyoruz.

1:12:16
Baþarýlý olursan...
1:12:20
mükafatýný da alacaksýn.
1:12:24
Elimden geleni yapacaðým.
1:12:34
Berlin'de, Avusturya Ýmparatoriçesinin
hizmetinde olan bir bey var.

1:12:40
Kendine Þövalye de Balibari diyor.
1:12:44
Anlaþýlan kendisi profesyonel bir kumarbaz.
1:12:48
Sefih bir adam.
1:12:50
Kadýnlara ve iyi yemeklere düþkün...
1:12:54
kültürlü, kibar.
1:12:58
Fransýzca ve Almanca biliyor,
ama pek iyi deðil.


Önceki.
sonraki.