Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:12:04
Bana olan sadakatin
ve bölüðe yaptýðýn hizmetler hoþuma gitti.

1:12:11
Þimdi bize yardýmcý olman için
bir fýrsat daha sunuyoruz.

1:12:16
Baþarýlý olursan...
1:12:20
mükafatýný da alacaksýn.
1:12:24
Elimden geleni yapacaðým.
1:12:34
Berlin'de, Avusturya Ýmparatoriçesinin
hizmetinde olan bir bey var.

1:12:40
Kendine Þövalye de Balibari diyor.
1:12:44
Anlaþýlan kendisi profesyonel bir kumarbaz.
1:12:48
Sefih bir adam.
1:12:50
Kadýnlara ve iyi yemeklere düþkün...
1:12:54
kültürlü, kibar.
1:12:58
Fransýzca ve Almanca biliyor,
ama pek iyi deðil.

1:13:01
Ama bazý nedenlerden ötürü,
Mösyö de Balibari'nin...

1:13:06
senin gibi Ýrlandalý olmasýndan þüpheleniyoruz.
1:13:11
Buraya casus olarak geldiðini sanýyoruz.
1:13:25
Ýngilizce biliyor olman...
1:13:27
bu iþte bir avantaj. Onun hizmetine girecek...
1:13:32
ve casus olup olmadýðýný öðreneceksin.
1:13:38
Bu görev ilgini çekti mi?
1:13:42
Bakaným, size ve Yüzbaþý Potzdorf'a
yararý dokunabilecek her þey...

1:13:46
ilgimi çeker.

Önceki.
sonraki.