Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:01
Ama bazý nedenlerden ötürü,
Mösyö de Balibari'nin...

1:13:06
senin gibi Ýrlandalý olmasýndan þüpheleniyoruz.
1:13:11
Buraya casus olarak geldiðini sanýyoruz.
1:13:25
Ýngilizce biliyor olman...
1:13:27
bu iþte bir avantaj. Onun hizmetine girecek...
1:13:32
ve casus olup olmadýðýný öðreneceksin.
1:13:38
Bu görev ilgini çekti mi?
1:13:42
Bakaným, size ve Yüzbaþý Potzdorf'a
yararý dokunabilecek her þey...

1:13:46
ilgimi çeker.
1:14:00
Tek kelime Ýngilizce bilmiyor olacaksýn.
1:14:04
Eðer Þövalye aksanýný fark ederse,
Macar olduðunu söyle.

1:14:10
Savaþta hizmet verdin.
1:14:12
Saðlýk nedenlerinden dolayý ordudan ayrýldýn...
1:14:16
sonra da iki yýl boyunca
Mösyö de Quellenberg'e hizmet ettin.

1:14:20
Kendisi þimdi orduyla birlikte Silezya'da,
ama tavsiye mektubu burada.

1:14:49
Günaydýn efendim.

Önceki.
sonraki.