Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:00
Tek kelime Ýngilizce bilmiyor olacaksýn.
1:14:04
Eðer Þövalye aksanýný fark ederse,
Macar olduðunu söyle.

1:14:10
Savaþta hizmet verdin.
1:14:12
Saðlýk nedenlerinden dolayý ordudan ayrýldýn...
1:14:16
sonra da iki yýl boyunca
Mösyö de Quellenberg'e hizmet ettin.

1:14:20
Kendisi þimdi orduyla birlikte Silezya'da,
ama tavsiye mektubu burada.

1:14:49
Günaydýn efendim.
1:15:10
Demek Seebach'ýn tavsiye ettiði
genç adam sensin.

1:15:15
Evet efendim, iþte tavsiye mektuplarým.
1:15:29
Adýn Lazlo Zilagy mi?
1:15:34
Evet efendim.
1:15:39
Mösyö de Quellenberg seni pek övmüþ.
1:15:44
Mösyö çok iyi bir insandýr.
1:15:55
Bu bir ihtiyatsýzlýk örneðiydi...
1:15:57
ama Barry, Þövalyenin ihtiþamýný...

Önceki.
sonraki.