Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:15:10
Demek Seebach'ýn tavsiye ettiði
genç adam sensin.

1:15:15
Evet efendim, iþte tavsiye mektuplarým.
1:15:29
Adýn Lazlo Zilagy mi?
1:15:34
Evet efendim.
1:15:39
Mösyö de Quellenberg seni pek övmüþ.
1:15:44
Mösyö çok iyi bir insandýr.
1:15:55
Bu bir ihtiyatsýzlýk örneðiydi...
1:15:57
ama Barry, Þövalyenin ihtiþamýný...
1:16:01
ve asil tavrýný görünce...
1:16:03
onun karþýsýnda
maskesini koruyamayacaðýný hissetti.

1:16:08
Vatanýndan hiç ayrýlmamýþ olanlar...
1:16:11
sürgünde bir dost sesi duymanýn
ne demek olduðunu bilemez...

1:16:16
ve birazdan göreceðiniz duygu patlamasýnýn...
1:16:19
nedenini de anlayamazlar.
1:16:26
Sanýrým aradýðým uþak sensin.
1:16:32
Teþekkürler efendim.
1:16:40
Hasta mýsýn?
1:16:48
Efendim...
1:16:49
Size bir þey itiraf edeceðim.
1:16:54
Ben Ýrlandalýyým.
1:16:57
Adým Redmond Barry.

Önceki.
sonraki.