Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:01
ve asil tavrýný görünce...
1:16:03
onun karþýsýnda
maskesini koruyamayacaðýný hissetti.

1:16:08
Vatanýndan hiç ayrýlmamýþ olanlar...
1:16:11
sürgünde bir dost sesi duymanýn
ne demek olduðunu bilemez...

1:16:16
ve birazdan göreceðiniz duygu patlamasýnýn...
1:16:19
nedenini de anlayamazlar.
1:16:26
Sanýrým aradýðým uþak sensin.
1:16:32
Teþekkürler efendim.
1:16:40
Hasta mýsýn?
1:16:48
Efendim...
1:16:49
Size bir þey itiraf edeceðim.
1:16:54
Ben Ýrlandalýyým.
1:16:57
Adým Redmond Barry.
1:17:02
Ýki yýl önce zorla Prusya Ordusuna alýndým.
1:17:06
Þimdiyse üstüm Yüzbaþý Potzdorf...
1:17:09
ve amcasý Ýçiþleri Bakaný tarafýndan
sizin hizmetinize sokuldum...

1:17:17
her yaptýðýnýzý gözlemek...
1:17:23
ve onlara bilgi vermek üzere.
1:17:48
Þövalye, vatandaþlarýndan birini
karþýsýnda bulduðu için çok duygulanmýþtý.

1:17:55
Zira o da sürgündeydi.
1:17:58
Ve dost bir ses, bir bakýþ...

Önceki.
sonraki.