Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:02
Ýki yýl önce zorla Prusya Ordusuna alýndým.
1:17:06
Þimdiyse üstüm Yüzbaþý Potzdorf...
1:17:09
ve amcasý Ýçiþleri Bakaný tarafýndan
sizin hizmetinize sokuldum...

1:17:17
her yaptýðýnýzý gözlemek...
1:17:23
ve onlara bilgi vermek üzere.
1:17:48
Þövalye, vatandaþlarýndan birini
karþýsýnda bulduðu için çok duygulanmýþtý.

1:17:55
Zira o da sürgündeydi.
1:17:58
Ve dost bir ses, bir bakýþ...
1:18:01
sevgili vatanýný yeniden aklýna getirdi.
1:18:08
Çok dindar ve düzenli olarak kiliseye gidiyor.
1:18:12
Sabah duasýndan sonra
kahvaltý için eve geliyor.

1:18:19
Sonra arabasýyla hava almaya çýkýyor.
1:18:21
Barry, Bakana düzenli olarak bilgi veriyordu.
1:18:26
Ayrýntýlar daha önceden
Þövalyeyle birlikte ayarlanmýþ oluyordu.

1:18:31
Mümkün olduðu ölçüde...
1:18:34
doðruyu söyleme talimatý almýþtý.
1:18:39
Verdiði bilgiler çok ayrýntýlý ve doðruydu...
1:18:44
fakat fazla önemli deðildi.

Önceki.
sonraki.