Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:20:11
Büyük Frederick'e yakýn olan...
1:20:12
Tübingen Prensi...
1:20:18
kumara çok düþkündü,
týpký bütün Avrupa saraylarýnýn...

1:20:21
centilmenleri gibi.
1:20:24
15.500 Frederick altýný borcunuz var.
1:21:02
Þövalye...
1:21:07
nasýl olduðunu bilemesem de...
1:21:11
hile yaptýðýnýzý düþünüyorum.
1:21:21
Hazretlerinin suçlamasýný reddediyorum.
1:21:24
Rica ederim, nasýl hile yapýlmýþ söyleyin.
1:21:29
Bilmiyorum.
1:21:31
Ama bence hile yapýldý.
1:21:35
Hazretlerinin bana
15.500 Frederick altýný borcu var.

1:21:40
Bunu namusumla kazandým.
1:21:45
Þövalye...
1:21:48
eðer paranýzý hemen þimdi almak istiyorsanýz,
bunun için dövüþmelisiniz.

1:21:54
Eðer sabrederseniz...
1:21:57
belki baþka bir sefer size bir þeyler öderim.

Önceki.
sonraki.