Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:21:02
Þövalye...
1:21:07
nasýl olduðunu bilemesem de...
1:21:11
hile yaptýðýnýzý düþünüyorum.
1:21:21
Hazretlerinin suçlamasýný reddediyorum.
1:21:24
Rica ederim, nasýl hile yapýlmýþ söyleyin.
1:21:29
Bilmiyorum.
1:21:31
Ama bence hile yapýldý.
1:21:35
Hazretlerinin bana
15.500 Frederick altýný borcu var.

1:21:40
Bunu namusumla kazandým.
1:21:45
Þövalye...
1:21:48
eðer paranýzý hemen þimdi almak istiyorsanýz,
bunun için dövüþmelisiniz.

1:21:54
Eðer sabrederseniz...
1:21:57
belki baþka bir sefer size bir þeyler öderim.
1:22:04
Hazretleri, eðer bunu kabul edecek olursam...
1:22:09
namuslu ve karlý bir mesleðe
veda etmem gerekir.

1:22:15
Ben son sözümü söyledim.
1:22:18
Her ne amaçla olursa olsun,
emrinize amadeyim.

1:22:24
Ýyi geceler.
1:22:47
Prense hile yapýlmýþ mýydý?
1:22:52
Bildiðim kadarýyla hayýr, Sayýn Bakan.
1:22:56
Sanýrým parayý adil bir þekilde kazandý.

Önceki.
sonraki.