Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:22:04
Hazretleri, eðer bunu kabul edecek olursam...
1:22:09
namuslu ve karlý bir mesleðe
veda etmem gerekir.

1:22:15
Ben son sözümü söyledim.
1:22:18
Her ne amaçla olursa olsun,
emrinize amadeyim.

1:22:24
Ýyi geceler.
1:22:47
Prense hile yapýlmýþ mýydý?
1:22:52
Bildiðim kadarýyla hayýr, Sayýn Bakan.
1:22:56
Sanýrým parayý adil bir þekilde kazandý.
1:23:02
Þövalyenin niyeti ne?
1:23:06
Bilemeyeceðim.
1:23:07
Prens, parasýný istiyorsa
bunun için dövüþmesi gerektiðini söyledi.

1:23:15
Prens'le düello yapmasý imkansýz.
1:23:22
Prens ona baþka çare býrakmadý.
1:23:52
Kuþku uyandýrmadan
yarýn yine buraya gelebilir misin?

1:23:58
Prens'le düello yapmama
izin vermeyeceklerini biliyorum.


Önceki.
sonraki.