Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:02
Þövalyenin niyeti ne?
1:23:06
Bilemeyeceðim.
1:23:07
Prens, parasýný istiyorsa
bunun için dövüþmesi gerektiðini söyledi.

1:23:15
Prens'le düello yapmasý imkansýz.
1:23:22
Prens ona baþka çare býrakmadý.
1:23:52
Kuþku uyandýrmadan
yarýn yine buraya gelebilir misin?

1:23:58
Prens'le düello yapmama
izin vermeyeceklerini biliyorum.

1:24:01
Ama eðer bunu söylersem,
neden bana olan borcunu ödesin ki?

1:24:07
Sen meydan okumaya niyetli olduðumu söyle.
1:24:11
Öyle boynu bükük durma oðlum.
1:24:14
Bana zarar veremezler, Avusturya Büyükelçiliði
bunu burunlarýndan getirir.

1:24:19
Yapabilecekleri en kötü þey,
beni þu kasvetli ülkelerinden yollamak olur.

1:24:24
Eðer öyle yaparlarsa, merak etme...
1:24:28
seni arkada býrakmam.
1:24:31
Bundan korkun olmasýn.
1:24:35
Kral, Þövalyeyi ülkeden sürmeye karar verdi.
1:24:39
Açýkça meydan okudu mu?
1:24:44
Henüz deðil, ama sanýrým buna niyetleniyor...
1:24:48
muhtemelen bugün.
1:24:50
O halde bu iþ yarýn yapýlmalý.
1:24:53
Her þey ayarlandý.

Önceki.
sonraki.