Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:24:01
Ama eðer bunu söylersem,
neden bana olan borcunu ödesin ki?

1:24:07
Sen meydan okumaya niyetli olduðumu söyle.
1:24:11
Öyle boynu bükük durma oðlum.
1:24:14
Bana zarar veremezler, Avusturya Büyükelçiliði
bunu burunlarýndan getirir.

1:24:19
Yapabilecekleri en kötü þey,
beni þu kasvetli ülkelerinden yollamak olur.

1:24:24
Eðer öyle yaparlarsa, merak etme...
1:24:28
seni arkada býrakmam.
1:24:31
Bundan korkun olmasýn.
1:24:35
Kral, Þövalyeyi ülkeden sürmeye karar verdi.
1:24:39
Açýkça meydan okudu mu?
1:24:44
Henüz deðil, ama sanýrým buna niyetleniyor...
1:24:48
muhtemelen bugün.
1:24:50
O halde bu iþ yarýn yapýlmalý.
1:24:53
Her þey ayarlandý.
1:25:00
Her gün kahvaltýdan sonra
dolaþmaya çýktýðýný söylemiþtin.

1:25:05
Evet efendim.
1:25:07
Yarýn farklý bir þey yapmasý için
bir neden var mý?

1:25:12
Hayýr efendim.
1:25:14
Güzel.
1:25:16
Sabahleyin Þövalye,
arabasýna binmek için çýkýnca...

1:25:20
iki subay onu karþýlayýp
sýnýra kadar ona eþlik edecek.

1:25:24
Eþyalarý arkasýndan yollanacak.
1:25:27
Harika.
1:25:40
Ertesi sabah saat 10'da...
1:25:43
Þövalye de Balibari...
1:25:46
her zamanki sabah gezisi için dýþarý çýktý.
1:25:58
Uþaðým Lazlo nerede?

Önceki.
sonraki.