Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:25:00
Her gün kahvaltýdan sonra
dolaþmaya çýktýðýný söylemiþtin.

1:25:05
Evet efendim.
1:25:07
Yarýn farklý bir þey yapmasý için
bir neden var mý?

1:25:12
Hayýr efendim.
1:25:14
Güzel.
1:25:16
Sabahleyin Þövalye,
arabasýna binmek için çýkýnca...

1:25:20
iki subay onu karþýlayýp
sýnýra kadar ona eþlik edecek.

1:25:24
Eþyalarý arkasýndan yollanacak.
1:25:27
Harika.
1:25:40
Ertesi sabah saat 10'da...
1:25:43
Þövalye de Balibari...
1:25:46
her zamanki sabah gezisi için dýþarý çýktý.
1:25:58
Uþaðým Lazlo nerede?
1:26:00
Ben merdiveni açarým efendim.
1:26:14
Bu ne demek oluyor?
1:26:15
Lütfen arabaya binin.
1:26:19
Tutuklandým mý?
1:26:21
Sýnýra gidiyoruz.
1:26:24
Sýnýr mý? Ama ben Avusturya Büyükelçisinin
evine gidiyordum.

1:26:29
Bana verilen emir,
sýnýra kadar size eþlik etmek...

1:26:31
ve öteki tarafa geçtiðinizden emin olmak.
1:26:34
Ama ben sýnýra gitmiyorum ki.
1:26:36
Avusturya Büyükelçisinin evinde
çok önemli bir iþim var.

1:26:41
Bana verilen emir, Hazretlerini
ne pahasýna olursa olsun sýnýra götürmek.

1:26:46
Ýsteðinizle gelirseniz...
1:26:47
size Tübingen Prensi adýna
bu keseyi vereceðim.

1:26:50
Ýçinde 2.000 Frederick altýný var.

Önceki.
sonraki.