Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:26:00
Ben merdiveni açarým efendim.
1:26:14
Bu ne demek oluyor?
1:26:15
Lütfen arabaya binin.
1:26:19
Tutuklandým mý?
1:26:21
Sýnýra gidiyoruz.
1:26:24
Sýnýr mý? Ama ben Avusturya Büyükelçisinin
evine gidiyordum.

1:26:29
Bana verilen emir,
sýnýra kadar size eþlik etmek...

1:26:31
ve öteki tarafa geçtiðinizden emin olmak.
1:26:34
Ama ben sýnýra gitmiyorum ki.
1:26:36
Avusturya Büyükelçisinin evinde
çok önemli bir iþim var.

1:26:41
Bana verilen emir, Hazretlerini
ne pahasýna olursa olsun sýnýra götürmek.

1:26:46
Ýsteðinizle gelirseniz...
1:26:47
size Tübingen Prensi adýna
bu keseyi vereceðim.

1:26:50
Ýçinde 2.000 Frederick altýný var.
1:27:02
Bunu bütün Avrupa öðrenecek.
1:27:11
Böylece, belgeye veya pasaporta
gerek olmadan...

1:27:15
ve iki Prusya subayýnýn gözleri önünde...
1:27:19
Barry, Saksonya sýnýrýna,
özgürlüðe doðru götürüldü.

1:27:25
Þövalyenin kendisi ise önceki gece
sýnýrý sessiz sedasýz geçmiþti.

1:27:42
Bu harika fýrsat sayesinde,
Barry bir kez daha özgürlüðüne kavuþmuþtu.

1:27:48
Kumarbazlýk mesleðini icra etmeye baþladý.
1:27:51
Bundan böyle bir centilmen hayatý
sürmeye karar vermiþti.

1:27:58
Dört kazandý.

Önceki.
sonraki.