Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:27:02
Bunu bütün Avrupa öðrenecek.
1:27:11
Böylece, belgeye veya pasaporta
gerek olmadan...

1:27:15
ve iki Prusya subayýnýn gözleri önünde...
1:27:19
Barry, Saksonya sýnýrýna,
özgürlüðe doðru götürüldü.

1:27:25
Þövalyenin kendisi ise önceki gece
sýnýrý sessiz sedasýz geçmiþti.

1:27:42
Bu harika fýrsat sayesinde,
Barry bir kez daha özgürlüðüne kavuþmuþtu.

1:27:48
Kumarbazlýk mesleðini icra etmeye baþladý.
1:27:51
Bundan böyle bir centilmen hayatý
sürmeye karar vermiþti.

1:27:58
Dört kazandý.
1:28:01
Çok geçmeden o ve Þövalye
tüm Avrupa saraylarýnda kabul edilir olmuþ...

1:28:06
ve hýzla...
1:28:08
kumarýn gözetildiði
ve bu ilmin profesörlerinin hoþ karþýlandýðý...

1:28:12
sosyete çevrelerine girmiþlerdi.
1:28:18
Yedi.
1:28:20
Neden yedi olmasýn?
1:28:23
Hepsi... evet, hepsi.
1:28:30
Bahisler kapandý.
1:28:37
Yedi numara...
1:28:39
kaybetti.
1:28:48
Bahislerinizi oynayýn.
1:28:53
Þövalye, bana 5.000 Louis altýný
borç verir misiniz lütfen?

1:28:58
Elbette Lord Ludd.

Önceki.
sonraki.