Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:28:01
Çok geçmeden o ve Þövalye
tüm Avrupa saraylarýnda kabul edilir olmuþ...

1:28:06
ve hýzla...
1:28:08
kumarýn gözetildiði
ve bu ilmin profesörlerinin hoþ karþýlandýðý...

1:28:12
sosyete çevrelerine girmiþlerdi.
1:28:18
Yedi.
1:28:20
Neden yedi olmasýn?
1:28:23
Hepsi... evet, hepsi.
1:28:30
Bahisler kapandý.
1:28:37
Yedi numara...
1:28:39
kaybetti.
1:28:48
Bahislerinizi oynayýn.
1:28:53
Þövalye, bana 5.000 Louis altýný
borç verir misiniz lütfen?

1:28:58
Elbette Lord Ludd.
1:29:12
Beþ bin.
1:29:15
Þimdi hepsi dörde.
1:29:21
Evet, biliyorum, hepsi dörde.
1:29:35
Bahisler kapandý.
1:29:43
Dört kaybetti.
1:29:58
Önemli deðil.

Önceki.
sonraki.