Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:29:12
Beþ bin.
1:29:15
Þimdi hepsi dörde.
1:29:21
Evet, biliyorum, hepsi dörde.
1:29:35
Bahisler kapandý.
1:29:43
Dört kaybetti.
1:29:58
Önemli deðil.
1:30:02
Artýk yoruldum.
1:30:05
Yemek yemek istiyorum. Gidelim mi?
1:30:11
Affedersiniz Lord Ludd.
1:30:14
Kusura bakmazsanýz.
1:30:17
Tabii, tabii.
1:30:21
Daima yüksek tabakadan ya da asil kökenli
kiþilerle borç karþýlýðý oynuyorlardý.

1:30:27
Kazanýnca para için sýkýþtýrmýyorlar...
1:30:29
ya da borç senetlerini reddetmiyorlardý.
1:30:33
Ama senedin günü geldiðinde
borcunu ödemeyenin vay haline!

1:30:38
Barry makbuzuyla birlikte
kapýya dayanmayý ihmal etmiyordu.

1:30:41
Ödenmeyen borç pek yoktu.
1:30:43
Selam olsun.
1:30:45
Barry'nin kýlýç kullanmaktaki mahareti
ve buna her an hazýr olmasý...

1:30:49
ikilinin þöhretini saðlamlaþtýrýyordu denebilir.
1:30:52
Gardýnýzý alýn!

Önceki.
sonraki.