Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:30:02
Artýk yoruldum.
1:30:05
Yemek yemek istiyorum. Gidelim mi?
1:30:11
Affedersiniz Lord Ludd.
1:30:14
Kusura bakmazsanýz.
1:30:17
Tabii, tabii.
1:30:21
Daima yüksek tabakadan ya da asil kökenli
kiþilerle borç karþýlýðý oynuyorlardý.

1:30:27
Kazanýnca para için sýkýþtýrmýyorlar...
1:30:29
ya da borç senetlerini reddetmiyorlardý.
1:30:33
Ama senedin günü geldiðinde
borcunu ödemeyenin vay haline!

1:30:38
Barry makbuzuyla birlikte
kapýya dayanmayý ihmal etmiyordu.

1:30:41
Ödenmeyen borç pek yoktu.
1:30:43
Selam olsun.
1:30:45
Barry'nin kýlýç kullanmaktaki mahareti
ve buna her an hazýr olmasý...

1:30:49
ikilinin þöhretini saðlamlaþtýrýyordu denebilir.
1:30:52
Gardýnýzý alýn!
1:31:44
Paranýzý bugün ödeyeceðim bayým.
1:31:47
Yani, görüldüðü üzere...
1:31:50
bütün ihtiþamýna raðmen hayatlarý
tehlike ve zorluklarla doluydu.

1:31:55
Baþarý, yetenek ve kararlýlýk gerektiriyordu.
1:31:59
Ayrýca gezgin ve baðlantýsýz bir hayat
sürmelerini de gerektiriyordu.


Önceki.
sonraki.