Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:31:44
Paranýzý bugün ödeyeceðim bayým.
1:31:47
Yani, görüldüðü üzere...
1:31:50
bütün ihtiþamýna raðmen hayatlarý
tehlike ve zorluklarla doluydu.

1:31:55
Baþarý, yetenek ve kararlýlýk gerektiriyordu.
1:31:59
Ayrýca gezgin ve baðlantýsýz bir hayat
sürmelerini de gerektiriyordu.

1:32:04
Üstelik, þanslarý yaver gittiði...
1:32:09
ve kaðýt oyunlarýyla refaha ulaþtýklarý halde,
bunca çabalarýnýn karþýlýðýnda...

1:32:13
görünürdeki tek þey
birkaç güzel elbise ve yüzüktü.


Önceki.
sonraki.