Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:44
Uzun hikayeyi kýsa keselim.
:05:47
Tanýþtýklarýndan altý saat sonra...
Leydi Hazretleri aþýk olmuþtu.

:05:52
Zaten Barry onunla iliþki kurar kurmaz...
:05:55
daha da yakýnlaþmak için
sayýsýz fýrsat yaratmýþ...

:06:00
ve Leydi Hazretlerinin gözünün önünden
pek ayrýlmamýþtý.

:06:57
Ýyi akþamlar beyler.

Önceki.
sonraki.