Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:00
ve Leydi Hazretlerinin gözünün önünden
pek ayrýlmamýþtý.

:06:57
Ýyi akþamlar beyler.
:07:01
Sir Charles.
:07:05
Ýyi akþamlar Bay Barry.
:07:08
Leydimle iþinizi bitirdiniz mi?
:07:12
Efendim?
:07:14
Yapmayýn bayým. Bana aptal denmesindense
boynuzlu diye bilinmeyi tercih ederim.

:07:22
Sanýrým Sir Charles,
içkiyi biraz fazla kaçýrmýþsýnýz.

:07:26
Ne?
:07:28
Aslýnda, papazýnýz Bay Runt
beni Leydinizle tanýþtýrdý.

:07:33
Kendisine uzman olduðu
dini bir meseleyi danýþacaktým.

:07:44
O benim yerimi almak istiyor.
:07:49
Benim yerimi almak istiyor.
:07:55
Bir ayaðým çukurda olduðuna göre,
evde herkesin mutlu olmasý...

:07:58
karýmýn bana çok düþkün olmasý...

Önceki.
sonraki.