Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:01
Sir Charles.
:07:05
Ýyi akþamlar Bay Barry.
:07:08
Leydimle iþinizi bitirdiniz mi?
:07:12
Efendim?
:07:14
Yapmayýn bayým. Bana aptal denmesindense
boynuzlu diye bilinmeyi tercih ederim.

:07:22
Sanýrým Sir Charles,
içkiyi biraz fazla kaçýrmýþsýnýz.

:07:26
Ne?
:07:28
Aslýnda, papazýnýz Bay Runt
beni Leydinizle tanýþtýrdý.

:07:33
Kendisine uzman olduðu
dini bir meseleyi danýþacaktým.

:07:44
O benim yerimi almak istiyor.
:07:49
Benim yerimi almak istiyor.
:07:55
Bir ayaðým çukurda olduðuna göre,
evde herkesin mutlu olmasý...

:07:58
karýmýn bana çok düþkün olmasý...
:08:02
öyle ki daha þimdiden yerime birini bulmuþ
olmasý benim için hoþ þeyler deðil mi?

:08:06
Týpký ihtiyatlý bir ev kadýný gibi,
ayrýlacaðým gün için...

:08:09
her þeyi hazýr ettiðini görmek
ferahlatýcý deðil mi?

:08:14
Umarým bizi býrakmayý
düþünmüyorsunuzdur Sir Charles?

:08:19
Belki de sandýðýnýz kadar erken deðil.
:08:23
Þu son dört yýlda pek çok kez gittim geldim.
:08:27
Ve bu duruma kendini hazýrlamýþ...
:08:30
bir iki aday hep olmuþtur.
:08:33
Çok üzgünüm Bay Barry.
:08:35
Sizi veya baþka bir centilmeni bekletmek
beni çok üzüyor.

:08:38
Doktorumla bir þeyler ayarlasanýz...
:08:40
ya da aþçýya omletimi arsenikle tatlandýrmasýný
söyleseniz daha iyi olmaz mý?

:08:44
Beyler, Bay Barry'nin asýldýðýný görecek kadar
yaþama ihtimalim nedir?

:08:54
Kazananlarýn gülme hakký vardýr efendim.

Önceki.
sonraki.