Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:02
öyle ki daha þimdiden yerime birini bulmuþ
olmasý benim için hoþ þeyler deðil mi?

:08:06
Týpký ihtiyatlý bir ev kadýný gibi,
ayrýlacaðým gün için...

:08:09
her þeyi hazýr ettiðini görmek
ferahlatýcý deðil mi?

:08:14
Umarým bizi býrakmayý
düþünmüyorsunuzdur Sir Charles?

:08:19
Belki de sandýðýnýz kadar erken deðil.
:08:23
Þu son dört yýlda pek çok kez gittim geldim.
:08:27
Ve bu duruma kendini hazýrlamýþ...
:08:30
bir iki aday hep olmuþtur.
:08:33
Çok üzgünüm Bay Barry.
:08:35
Sizi veya baþka bir centilmeni bekletmek
beni çok üzüyor.

:08:38
Doktorumla bir þeyler ayarlasanýz...
:08:40
ya da aþçýya omletimi arsenikle tatlandýrmasýný
söyleseniz daha iyi olmaz mý?

:08:44
Beyler, Bay Barry'nin asýldýðýný görecek kadar
yaþama ihtimalim nedir?

:08:54
Kazananlarýn gülme hakký vardýr efendim.
:09:00
Beyler.
:09:23
Bir doktor çaðýrayým.
:09:29
Biraz konyak alýn Sir Charles.
:09:32
Aziz James'in Tarihi'nden:
:09:36
''Belçika'da, Spa'da ölen...
:09:40
''Sir Charles Reginald Lyndon...
:09:44
''Bath Þövalyesi, Parlamento üyesi...
:09:47
''ve yýllar boyunca...
:09:48
''çeþitli Avrupa saraylarýnda
Majestelerinin temsilcisiydi.

:09:54
''Ardýnda, bütün dostlarýnýn sevgiyle andýðý
bir isim býraktý.''


Önceki.
sonraki.