Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:01
''saðduyuyla...
:12:03
''ve Allah korkusuyla sürdürülmeli.
:12:08
''Evliliðin bize neden buyurulduðunu
iyice anlamalýyýz.

:12:14
''Ýlkin...
:12:15
''soyumuzun devamý çocuklarýn,
Tanrý korkusu ve sevgisiyle...

:12:20
''O'nun kutsal adýný överek
yetiþmesi için buyurulmuþtur.

:12:25
''Ýkincisi...
:12:27
''günaha karþý bir çare olarak
ve zinadan sakýnmak için buyurulmuþtur.''

:12:35
Barry artýk refahýn doruðuna ulaþmýþtý...
:12:40
ve kendi çabalarýyla toplumda
daha yüksek bir konuma sahip olmuþtu.

:12:46
Majestelerinin yüce izniyle,
güzel Leydisinin ismini...

:12:51
kendininkine eklemiþti.
:12:55
Bundan böyle, Redmond Barry...
:12:59
Barry Lyndon tarzýný
ve unvanýný benimsemiþti.

:13:33
Redmond, bir süre tütün içmesen olmaz mý?
:13:53
Çok geçmeden Leydi Lyndon,
Barry'nin hayatýnda...

:13:59
hoþ bir dekor oluþturan
zarif halý ve tablolardan...


Önceki.
sonraki.