Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:00
''burada Tanrýnýn huzurunda
ve bu cemaatin önünde...

:11:04
''bir araya gelmemizin nedeni...
:11:08
''bu kadýnla bu erkeði
kutsal evlilik baðýyla birleþtirmektir.''

:11:12
Bir yýl sonra, haziranýn 15'inde...
:11:15
1773 yýlýnda...
:11:19
Redmond Barry, Lyndon Kontesini
kiliseye götürme þerefine nail oldu.

:11:25
Tören, Leydi Hazretlerinin papazý Peder Runt
tarafýndan gerçekleþtirildi.

:11:31
''O yüzden hiçbir þekilde
maddiyata dökülmemeli...

:11:35
''ya da cahilce, küçümseyerek...
:11:39
''veya bilinçsiz vahþi hayvanlar gibi...
:11:43
''insanýn bedensel zevklerini
tatmin etmesi þeklinde...

:11:47
''ahlaksýzca deðerlendirilmemelidir.
:11:54
''Ama saygýyla...
:11:56
''basiretle...
:11:58
''bilgelikle...
:12:01
''saðduyuyla...
:12:03
''ve Allah korkusuyla sürdürülmeli.
:12:08
''Evliliðin bize neden buyurulduðunu
iyice anlamalýyýz.

:12:14
''Ýlkin...
:12:15
''soyumuzun devamý çocuklarýn,
Tanrý korkusu ve sevgisiyle...

:12:20
''O'nun kutsal adýný överek
yetiþmesi için buyurulmuþtur.

:12:25
''Ýkincisi...
:12:27
''günaha karþý bir çare olarak
ve zinadan sakýnmak için buyurulmuþtur.''

:12:35
Barry artýk refahýn doruðuna ulaþmýþtý...
:12:40
ve kendi çabalarýyla toplumda
daha yüksek bir konuma sahip olmuþtu.

:12:46
Majestelerinin yüce izniyle,
güzel Leydisinin ismini...

:12:51
kendininkine eklemiþti.
:12:55
Bundan böyle, Redmond Barry...
:12:59
Barry Lyndon tarzýný
ve unvanýný benimsemiþti.


Önceki.
sonraki.