Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:03
ARA
:10:41
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
:10:43
BARRY LYNDON'IN
:10:46
BAÞINA GELEN TALÝHSÝZLÝKLER
VE FELAKETLERÝN HÝKAYESÝ

:10:57
''Sevgili dostlarým...
:11:00
''burada Tanrýnýn huzurunda
ve bu cemaatin önünde...

:11:04
''bir araya gelmemizin nedeni...
:11:08
''bu kadýnla bu erkeði
kutsal evlilik baðýyla birleþtirmektir.''

:11:12
Bir yýl sonra, haziranýn 15'inde...
:11:15
1773 yýlýnda...
:11:19
Redmond Barry, Lyndon Kontesini
kiliseye götürme þerefine nail oldu.

:11:25
Tören, Leydi Hazretlerinin papazý Peder Runt
tarafýndan gerçekleþtirildi.

:11:31
''O yüzden hiçbir þekilde
maddiyata dökülmemeli...

:11:35
''ya da cahilce, küçümseyerek...
:11:39
''veya bilinçsiz vahþi hayvanlar gibi...
:11:43
''insanýn bedensel zevklerini
tatmin etmesi þeklinde...

:11:47
''ahlaksýzca deðerlendirilmemelidir.
:11:54
''Ama saygýyla...
:11:56
''basiretle...
:11:58
''bilgelikle...

Önceki.
sonraki.