Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:26:02
iyileþmeyi bekledi.
1:26:05
Bir süre sonra Avrupa'ya yolculuða çýktý.
1:26:09
Oradaki yaþamýyla ilgili doðru bilgilere
ulaþma þansýmýz yok.

1:26:14
Anlaþýlan eski kumarbazlýk mesleðini
icra etmeye baþlamýþ.

1:26:18
Eski baþarýsýna eriþemeden.
1:26:21
Leydi Lyndon'ý bir daha hiç görmedi.
1:27:23
Lütfen Redmond Barry'ye yýlda 500 gine
ödeyin ve bu meblaðý hesabýmdan düþün.


Önceki.
sonraki.