Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:25:03
uzun süredir ödenmemiþ
borçlardan dolayý size karþý...

1:25:06
sayýsýz ilam çýkarýlacaktýr.
1:25:10
Elinizdeki kaynaklar
tamamen tükenmiþ durumda...

1:25:14
öyle ki...
1:25:16
bir þilininiz bile yok.
1:25:48
Son derece þaþkýn ve yenik durumdaki...
1:25:52
bu yalnýz ve kalbi kýrýk adam ne yapsaydý?
1:25:57
Maaþý kabul etti
ve annesiyle birlikte Ýrlanda'ya dönerek...

1:26:02
iyileþmeyi bekledi.
1:26:05
Bir süre sonra Avrupa'ya yolculuða çýktý.
1:26:09
Oradaki yaþamýyla ilgili doðru bilgilere
ulaþma þansýmýz yok.

1:26:14
Anlaþýlan eski kumarbazlýk mesleðini
icra etmeye baþlamýþ.

1:26:18
Eski baþarýsýna eriþemeden.
1:26:21
Leydi Lyndon'ý bir daha hiç görmedi.

Önceki.
sonraki.