Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:24:04
Bay Lyndon...
1:24:09
Lord Bullingdon'ýn talimatýyla...
1:24:12
size hayatýnýzýn sonuna dek...
1:24:16
yýlda 500 gine maaþ önereceðim.
1:24:22
Bir tek þartla...
1:24:27
Ýngiltere'den ayrýlacaksýnýz...
1:24:30
ve döndüðünüz anda...
1:24:33
hakkýnýzý yitireceksiniz.
1:24:39
Lord Bullingdon ayrýca
þunu da belirtmemi istedi.

1:24:45
Burada kalmaya karar verecek olursanýz...
1:24:48
bu sizi doðrudan doðruya...
1:24:53
hapse götürecek.
1:24:57
Mevcut koþullar altýnda, çok geçmeden...
1:25:03
uzun süredir ödenmemiþ
borçlardan dolayý size karþý...

1:25:06
sayýsýz ilam çýkarýlacaktýr.
1:25:10
Elinizdeki kaynaklar
tamamen tükenmiþ durumda...

1:25:14
öyle ki...
1:25:16
bir þilininiz bile yok.
1:25:48
Son derece þaþkýn ve yenik durumdaki...
1:25:52
bu yalnýz ve kalbi kýrýk adam ne yapsaydý?
1:25:57
Maaþý kabul etti
ve annesiyle birlikte Ýrlanda'ya dönerek...


Önceki.
sonraki.