Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:00
Çok daha iyiyim, teþekkürler Graham.
1:23:04
Oturmaz mýsýnýz?
1:23:05
Teþekkürler Bayan Barry.
1:23:15
Çay alýr mýsýnýz?
1:23:17
Yo hayýr, teþekkürler Bayan Barry.
Þimdi almayayým.

1:23:26
Hayat nasýl gidiyor Graham?
1:23:28
Eh, fena deðil.
1:23:33
Burada rahat mýsýnýz?
1:23:35
Çok rahatýz.
1:23:36
Güzel, güzel!
1:23:52
Artýk konuya girelim mi?
1:23:57
Elbette.
1:24:04
Bay Lyndon...
1:24:09
Lord Bullingdon'ýn talimatýyla...
1:24:12
size hayatýnýzýn sonuna dek...
1:24:16
yýlda 500 gine maaþ önereceðim.
1:24:22
Bir tek þartla...
1:24:27
Ýngiltere'den ayrýlacaksýnýz...
1:24:30
ve döndüðünüz anda...
1:24:33
hakkýnýzý yitireceksiniz.
1:24:39
Lord Bullingdon ayrýca
þunu da belirtmemi istedi.

1:24:45
Burada kalmaya karar verecek olursanýz...
1:24:48
bu sizi doðrudan doðruya...
1:24:53
hapse götürecek.
1:24:57
Mevcut koþullar altýnda, çok geçmeden...

Önceki.
sonraki.